Poistenie nehnuteľnosti:
čo je poistené, to sa počíta!

Ideálnym spôsobom, ako chrániť svoj majetok je poistiť si ho.
Možností je pritom hneď niekoľko!
Poistenie domácnosti chráni zariadenie vášho domu a bytu.
Poistenie bytu zaručuje finančné krytie vzniknutých škôd na vašom byte.
Poistenie domu predstavuje ideálnu ochranu vášho domu pred náhodnými udalosťami.
Poistenie rekreačných budov poskytuje spoľahlivé zabezpečenie pre vami vyhľadávané miesta oddychu.

Poistenie domov a domácností v spolupráci s Netfinancie s.r.o.

Poistenie nehnuteľnosti: otázky a odpovede

Čo si treba všímať pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti?

Predovšetkým je nutné podrobné preštudovanie poistnej zmluvy, a to konkrétne:

 • ako je upravené platenie poistného,
 • na čo sa poistenie nehnuteľnosti vzťahuje,
 • aké sú poistné riziká poistenia nehnuteľnosti,
 • ako sú stanovené práva a povinnosti poisteného,
 • čo je z predmetu poistenia nehnuteľnosti vylúčené.

Čo sú to výluky z poistenia?

Výluky z poistenia sú predmety alebo udalosti, ktoré sa nevzťahujú k poisteniu domu, poisteniu bytu či domácnosti. Ide najčastejšie o škody, ktoré si úmyselne alebo nedbalosťou spôsobí sám poistník, teda škody, u ktorých je prvok náhodnosti oslabený. Každý poistný produkt má svoje špecifické výluky z poistenia, a tie sú detailne rozpísané vo všeobecných poistných podmienkach.

Kedy môže poisťovňa odmietnuť uzatvoriť poistenie nehnuteľnosti?

Poisťovňa môže odmietnuť poistenie nehnuteľnosti ak:

 • Je stavba poškodená, zničená alebo nie je riadne udržiavaná.
 • Nie je nehnuteľnosť nadobudnutá v súlade s platnými legislatívnymi úpravami.
 • Nie je nehnuteľnosť trvalo alebo dlhodobejšie obývaná.
 • Sa nachádza v povodňových oblastiach (ak bola povodeň za posledných 10 rokov).

Čo robiť, keď sa zmenia údaje uvedené v poistnej zmluve?

V prípade, že sa poistený majetok prevádza na inú osobu – napr. pri darovaní alebo predaji – je potrebné uzatvoriť novú zmluvu. Rovnako je tomu aj pri úmrtí pôvodného vlastníka majetku. U niektorých poisťovní je bežné, že poistenie nehnuteľnosti, príp. poistenie domácnosti končí dňom úmrtia poistníka. Nájdu sa však aj také, u ktorých poistenie nehnuteľnosti zaniká až koncom poistného obdobia, v ktorom poistník zomrel. To znamená, že zmluva platí do doby, do ktorej bola zaplatená.

Aké sú práva a povinnosti poisťovne?

 • Poisťovňa má právo na platené poistné a to počas doby trvania poistnej zmluvy.
 • Poisťovňa má povinnosť poskytnúť poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, a to do 15 dní od skončenia vyšetrovania poistnej udalosti.
 • Poisťovňa je povinná vyplatiť poistenému primeranú zálohu, ak nemôže vyšetriť rozsah škody do 1 mesiaca od dátumu poistnej udalosti.
 • Poisťovňa má právo znížiť poistné plnenie a to na základe neúplnej alebo nepravdivej odpovede poistníka alebo poisteného.

Aké sú práva a povinnosti poistníka?

 • Poistník má právo disponovať s poistnou zmluvou.
 • Poistník je povinný platiť poistné v dopredu stanovenej výške.
 • Poistník je povinný odpovedať pravdivo na všetky otázky poisťovateľa, či už sú kladené za účelom ocenenia rizika pred uzavretím poistenia nehnuteľnosti alebo pri vybavovaní zmeny poistenia.
 • Poistník má právo vypovedať poistnú zmluvu za vopred stanovených podmienok.

Aké sú práva a povinnosti poisteného?

 • Poistený má právo na poistné plnenie v prípade, že nastane poistná udalosť.
 • Poistený je povinný odpovedať pravdivo na otázky poisťovne.
 • Poistený je povinný včas oznámiť, že došlo k poistnej udalosti, predložiť požadované doklady a podľa možností predchádzať vzniku či rozšíreniu škody.
 • Máte ďalšie otázky ohľadom poistenia nehnuteľnosti? Kontaktujte nás!