Poistenie nehnuteľnosti:
čo je poistené, to sa počíta!

Ideálnym spôsobom, ako chrániť svoj majetok je poistiť si ho.
Možností je pritom hneď niekoľko!
Poistenie domácnosti chráni zariadenie vášho domu a bytu.
Poistenie bytu zaručuje finančné krytie vzniknutých škôd na vašom byte.
Poistenie domu predstavuje ideálnu ochranu vášho domu pred náhodnými udalosťami.
Poistenie rekreačných budov poskytuje spoľahlivé zabezpečenie pre vami vyhľadávané miesta oddychu.

Poistenie domov a domácností v spolupráci s Netfinancie s.r.o.

Ako zrušiť poistenie nehnuteľnosti a domácnosti?

Poistenie je finančný produkt, ktorého ukončenie má stanovené pravidlá, ktoré je potrebné dodržať. Tu nájdete prehľadné zhrnutie všetkého, čo pri výpovedi poistenia nehnuteľnosti a domácnosti treba dodržať.

Čo musí výpoveď poistenia domu a domácnosti obsahovať?

Zrušenie poistky sa realizuje na základe písomnej výpovede, ktorá musí obsahovať:

 • meno a priezvisko poistníka,
 • bydlisko poistníka,
 • názov a adresu poisťovne,
 • číslo poistnej zmluvy,
 • dátum uzatvorenia poistenia,
 • dôvod výpovede,
 • prílohy.

Vytlačenú výpoveď nezabudnite vlastnoručne podpísať a doručte ju do poisťovne. Môžete ju buď odoslať poštou ako doporučenú zásielku, alebo odovzdať osobne na pobočke.

Dôvody pre ukončenie poistenia

Platné poistenie majetku môžete vypovedať k výročiu poistnej zmluvy, teda pred koncom poistného obdobia. V takomto prípade musí byť výpoveď do poisťovne doručená najneskôr 6 týždňov pred výročím uzatvorenia poistenia.

Poistnú zmluvu možno vypovedať aj skôr z nasledujúcich dôvodov:

 • Predmet poistenia zanikol.
 • Zmenil sa vlastník nehnuteľnosti.
 • Ukončenie poistenia v lehote do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistky.
 • Do 3 mesiacov od nahlásenia poistnej udalosti.

V prípade, že poistnú zmluvu vypovedáte z dôvodu zániku poistenej nehnuteľnosti, priložte kópiu dokladu o likvidácii. Pri ukončení poistky z dôvodu zmeny vlastníka doložte kópiu listu vlastníctva alebo kúpno-predajnej zmluvy.