Poistenie nehnuteľnosti:
čo je poistené, to sa počíta!

Ideálnym spôsobom, ako chrániť svoj majetok je poistiť si ho.
Možností je pritom hneď niekoľko!
Poistenie domácnosti chráni zariadenie vášho domu a bytu.
Poistenie bytu zaručuje finančné krytie vzniknutých škôd na vašom byte.
Poistenie domu predstavuje ideálnu ochranu vášho domu pred náhodnými udalosťami.
Poistenie rekreačných budov poskytuje spoľahlivé zabezpečenie pre vami vyhľadávané miesta oddychu.

Poistenie domov a domácností v spolupráci s Netfinancie s.r.o.

Poistenie domu: váš dom – váš hrad!

Postavili ste si dom, investovali do neho peniaze, energiu a čas, no radosť vám kazia obavy z jeho prípadného poškodenia či vykradnutia? Uzatvorte si poistenie domu a bývajte s pocitom istoty a bezpečia! Nič neochráni váš majetok lepšie ako poistenie domu s presne špecifikovanými rizikami!

Poistenie domu a predmet poistenia

Predmetom poistenia domu sú trvalo alebo rekreačne obývané budovy. Niektoré poisťovne majú v podmienkach uvedené, že poistenie domu možno uzatvoriť len na nehnuteľnosť, ktorej plocha, resp. viac ako 1/3 plochy nie je využívaná na podnikateľské účely.

Poistenie domu teda chráni:

 • trvalo či rekreačne obývané rodinné domy
 • trvalo či rekreačne obývané vily
 • bytové domy a jednotky

TIP! Zvyčajne platí zásada, že ak sú domy, na ktoré sa uzatvorilo poistenie domu, neobývané dlhšie ako 72 hodín musia mať počas tohto obdobia hlavné vodovodné potrubia zatvorený hlavný uzáver. V prípade, že kúrenie nie je počas vykurovacieho obdobia v prevádzke, je potrebné zabezpečiť, že všetky vodovodné potrubia budú dostatočne vyprázdnené (len v prípade, že nie sú zabezpečené ochrannými prostriedkami proti účinku mrazu).

Poistenie domu môže ďalej kryť aj škody na stavebných súčastiach budov, ďalších stavbách či zariadeniach patriacich k domu. Poistenie takýchto stavieb môže byť zo strany poisťovne limitované počtom metrov štvorcových – aj preto niektoré poisťovne nepoistia skleníky či fóliovníky – ani keď majú pevné základy.

K vedľajším stavbám, na ktoré sa poistenie domu môže vzťahovať, patria:

 • základy nachádzajúce sa pod úrovňou zeme a základové múry
 • nosné pivničné múry a ostatné časti stavby (napr. elektroinštalácie, plynové a sanitárne inštalácie, zariadenia na prívod a odtok vody a meracie prístroje, ktoré k nim patria, sanitárne zariadenia, a pod.)
 • garáže, dielne a iné hospodárske stavby a budovy
 • múry, ploty s pevným základom a terasy
 • nádrže na plyn či na vykurovací olej
 • bazény spolu aj s ich zastrešením
 • anténové a solárne zariadenia
 • domáce čerpadlá na vodu
 • studne, septiky a žumpy
 • pevne osadené sklá (okná, dvere, sklenené stavebné prvky, presklené strechy)
 • zemné káble

Niektoré poisťovne umožňujú uzatvoriť poistenie domu aj na rozostavané stavby. V takomto prípade je k uzatvoreniu potrebné stavebné povolenie. Krytie poistenia domu sa pritom nemusí vzťahovať len na samotnú stavbu, ale aj na materiál či mechanizmy a stroje, ktoré sú v priestore staveniska trvalo uložené.

Predmetom poistenia domu môžu byť aj náklady na odstránenie následkov poistnej udalosti. U niektorých poisťovní potom poistenie kryje aj náklady:

 • na hasenie, búranie (strhnutie) doteraz stojacich častí poistených predmetov
 • na čistenie a odpratanie zničených, už nepoužiteľných vecí
 • spojené s dopravou vecí za účelom ich opravy či odpratania, ak boli predmetom poistnej udalosti
 • na premiestnenie alebo ochranu z dôvodu opätovného obstarania alebo rekonštrukcie poistených vecí

Predmetom poistenia domu pritom môže byť celý rad ďalších doplnkov.

Ak máte konkrétne otázky ohľadom poistenia domu – kontaktujte nás!V prípade záujmu vám poradíme aj so zabezpečením vašej domácnosti.

Poistenie domu a poistné riziká

Krytie poistenia domu je široké nielen čo sa predmetu týka, ale aj jednotlivých poistných rizík. Slovenské poisťovne poskytujú poistenie domu ako formu ochrany pred:

 • lavínou
 • požiarom
 • výbuchom
 • zemetrasením
 • úderom blesku
 • záplavou a povodňou
 • víchricou či krupobitím
 • nárazom alebo zrútením lietadla
 • zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín
 • pádom stromov, stožiarov alebo iných predmetov
 • škodami spôsobenými vodou vytekajúcou z vodovodných zariadení
 • škodami spôsobenými pretlakom kvapaliny alebo pary či zamrznutím vody

Poistenie domu možno uzatvoriť aj na riziko skratu elektromotora domácej vodárne, kalového či obehového čerpadla, zabudovaných kuchynských a záchodových vetrákov slúžiacich k prevádzke budovy a iných zariadení.

POZOR! Občiansky zákonník hovorí, že rovnakú nehnuteľnosť, nie je možné poistiť viackrát na to isté riziko u viacerých poisťovateľov. Ak by v takom prípade nastala poistná udalosť, každá poisťovňa by vyplatila iba pomernú časť poistnej sumy tak, aby vyplatené poistné plnenie nepresiahlo spôsobenú škodu.

Poistenie domu a výška poistného

Poistná sadzba, ktorú za poistenie domu platíte sa odvíja od poistnej sumy. Jej výška zasa závisí od:

 • rozlohy poisťovaného domu
 • vybavenia poisťovaného domu
 • dohodnutej výšky spoluúčasti klienta
 • momentálneho stavu poisťovaného domu
 • ceny štvorcového metra konkrétnej poisťovne
 • rizikovosti oblasti, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza
 • stanovenia poistnej sumy na novú alebo časovú hodnotu
 • rozhodnutia klienta ohľadom indexácie poistnej sumy a poistného

Poistenie domu – spoluúčasť

Podľa predmetu poistenia domu si môžete vybrať výšku spoluúčasti, pričom v zásade platí pravidlo: čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné.

Poistenie domu – momentálny stav nehnuteľnosti

Poistenie domu je možné uzatvoriť aj na nehnuteľnosť vo výstavbe. V takom prípade sa poistná sadzba šije na mieru, v závislosti od stupňa rozostavanosti a rizikovosti stavby. Ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu stavby, klientovi budú z poistenia domu vyplatené peniaze na kúpu novej, porovnateľnej nehnuteľnosti.

TIP! Ak uzatvárate poistenie domu na nehnuteľnosť, ktorú práve staviate alebo ste ešte len začali stavať, poistnú sumu si určite podľa predpokladanej hodnoty dokončenej stavby, ktorá sa uvádza v projektovej dokumentácii.

Poistenie domu – rizikovosť oblasti

Faktor rizikovosti sa v súvislosti s poistením domu spája s tzv. povodňovými mapami, ktoré začali vytvárať zaisťovne. Ide o mapy oblastí, kde je výskyt povodní pravdepodobnejší či častejší. Na základe týchto máp potom poisťovne určujú sadzby, ktoré determinujú konečné poistné klienta. Poistné sadzby pre poistenie domu sa môžu podľa rizikovosti oblasti zvýšiť o 30 až 80 percent!

Poistenie domu - nová verzus časová hodnota

Pri uzatváraní poistenia domu a stanovovaní poistnej sumy stojí klient pred rozhodnutím, či si zvoliť poistenie domu na novú alebo časovú hodnotu.

 • Poistenie domu uzatvárané na časovú hodnotu je síce lacnejšie, no keďže počíta s opotrebením majetku, pri poistnej udalosti je nižšie aj poistné plnenie.
 • Poistenie domu uzatvárané na novú hodnotu býva zasa výrazne drahšie, no vyššie je aj poistné plnenie. Poistenie domu na novú hodnotu dokáže v prípade úplného zničenia poistenej nehnuteľnosti zabezpečiť poistné plnenie vo výške umožňujúcej postaviť rovnakú alebo aspoň porovnateľnú budovu.

Poistenie domu – indexácia poistného

Pri poistení domu by ste si mali zvážiť, či v ňom chcete mať dohodnutú aj indexáciu. V praxi to znamená, že poistná suma a poistné sa každým rokom budú upravovať v závislosti od zmeny cien stavebných materiálov a prác zverejnených Štatistickým úradom SR. V prípade, že si poistenie domu uzatvoríte spolu s indexáciou, budete síce platiť vyššie poistné, no budete mať aspoň istotu, že aj po niekoľkých rokoch bude poistná suma stále zodpovedať nákladom na opätovné postavenie vášho domu.

Poistenie domu je jednorazové. Môžete ho zaplatiť naraz - ročne alebo v polročných, štvrťročných či mesačných splátkach. Poistné možno platiť poštovou poukážkou alebo platobným príkazom z účtu.

TIP! Najvýhodnejšie sú ročné splátky poistného. Zaplatíte tak zhruba o 5 percent menej ako pri štvrťročných splátkach.

Poistenie domu a poistná udalosť

Ak chcete získať adekvátnu náhradu škody po poistnej udalosti a to čo najskôr, dôležité je mať uzatvorené vhodné poistenie domu a tiež správne postupovať po vzniku poistnej udalosti.

1)zabezpečte, aby sa rozsah škody nezväčšoval – ak je potrebné odstránenie zničených vecí, je nutné ešte pred tým urobiť fotodokumentáciu a zostaviť zoznam poškodených predmetov.

2)zavolajte policajtov alebo hasičov – ak došlo k vlámaniu, lúpežnému prepadnutiu či požiaru – a zachovajte stav vecí až do ich príchodu – tí vám vystavia doklad o nahlásení poistnej udalosti.

3)bezodkladne nahláste poistnú udalosť poisťovni – na forme oznámenia nezáleží, nakoľko bude potrebné dodatočne ohlásiť udalosť aj písomne a na základe oznámenia sa poisťovňa s vami dohodne na obhliadke škôd.

4)predložte poisťovňou požadované dokumenty – ide o doklady, ktoré pomôžu pri vyčíslení výšky škody (napr. pokladničné bloky, faktúry, znalecké posudky, fotografie predmetov a pod.).

5)prevezmite si poistné plnenie – v zmysle Občianskeho zákonníka by ste sa mali k plneniu dostať do 15 dní od skončenia šetrenia poistnej udalosti.

POZOR! Poistenie domu nemusí uzatvárať len jeho vlastník, no iba on môže získať poistné plnenie! Ak napríklad rodičia ručia deťom za hypotéku, dlžníci môžu v ich mene uzatvoriť poistenie domu, no plnenie vyplatí poisťovateľ rodičom, respektíve hypotekárnej banke v prípade rozsiahleho poškodenia založenej nehnuteľnosti.