Poistenie nehnuteľnosti:
čo je poistené, to sa počíta!

Ideálnym spôsobom, ako chrániť svoj majetok je poistiť si ho.
Možností je pritom hneď niekoľko!
Poistenie domácnosti chráni zariadenie vášho domu a bytu.
Poistenie bytu zaručuje finančné krytie vzniknutých škôd na vašom byte.
Poistenie domu predstavuje ideálnu ochranu vášho domu pred náhodnými udalosťami.
Poistenie rekreačných budov poskytuje spoľahlivé zabezpečenie pre vami vyhľadávané miesta oddychu.

Poistenie domov a domácností v spolupráci s Netfinancie s.r.o.

Poistenie domácnosti: chráňte si to, na čom vám záleží!

Nie je podstatné či bývate v malom byte alebo priestrannom rodinnom dome – ich vybavenie môže byť rovnako hodnotné. Niektoré predmety nemusia mať veľkú finančnú hodnotu, a pritom môžu byť pre vás dôležitejšie než čokoľvek iné. Uzatvorte si poistenie domácnosti a chráňte si to, čo vám je najcennejšie!

Poistenie domácnosti a predmet poistenia

Domácnosť predstavuje všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie vášho domu či bytu. Poistenie domácnosti sa teda môže vzťahovať na široké spektrum predmetov, ako napríklad:

 • nábytok, koberce a dekoračný textil
 • veci osobnej potreby (oblečenie, obuv)
 • umelecké predmety, starožitnosti a zbierky
 • peniaze, vkladové a šekové knižky, platobné karty, cenné papiere a ceniny
 • anténne systémy, fotoaparáty, filmovacie a optické prístroje
 • športové potreby, hobby náradie a zariadenia
 • výpočtová a audiovizuálna technika
 • domáce elektrospotrebiče
 • ostatné predmety

TIP! Na cennejšie veci, ako sú napríklad šperky, vzácne zbierky či elektronika, je lepšie uzatvoriť si pripoistenie. Platí to napríklad aj pre drahšie stavebné súčasti akými sú podlahy, okná, dvere, kuchynská linka či sanita. V prípade škody, by totiž plnenie zo základného poistenia domácnosti nemuselo stačiť.

Poistenie domácnosti kryje škody len na tých veciach, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, a na ktoré sa vzťahujú poistné podmienky. Pri uzatváraní poistky si preto dôkladne preštudujte všetky dokumenty.

V prípade záujmu si môžete poistiť rovnakým spôsobom aj svoj byt alebo dom.

Poistenie domácnosti a poistné riziká

Poistenie domácnosti sa spravidla vzťahuje na dve základné skupiny rizík:

 • riziko krádeže a lúpeže vecí vlámaním
 • riziko poškodenia vecí živelnou skazou

Zvyčajne sa poistenie domácnosti ponúka v tzv. združenej forme. To znamená, že sa uzatvára v dopredu určených poistných balíkoch, ku ktorým je možné v prípade potreby uzatvoriť aj ďalšie pripoistenia.

Poistenie domácnosti – základné riziká

Základný balík poistenia domácnosti zvyčajne kryje tieto riziká:

 • požiar
 • výbuch
 • blesk
 • zrútenie lietadla alebo jeho častí
 • víchrica a krupobitie (ľadovec)
 • zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín
 • zosuv alebo zrútenie lavín
 • zemetrasenie
 • tiaž (ťarcha) snehu alebo námrazy
 • povodeň a záplava
 • zadymenie
 • nadzvuková vlna
 • pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov
 • atmosferické zrážky
 • voda z vodovodného potrubia
 • náraz vozidla
 • odcudzenie – krádež vlámaním alebo lúpež
 • vandalizmus

Poistenie domácnosti – pripoistenia

V rámci poistenia domácnosti je možné pripoistiť si:

 • sklo (proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin)
 • elektromotor (škoda spôsobená elektrickým skratom, zhorenie motora v domácich spotrebičoch)
 • automatickú práčku (pre prípad pokazenia z akýchkoľvek príčin)
 • bicykel (uskladnený mimo bytu)
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú členom domácnosti

Poistenie domácnosti – nadštandardné krytie

U niektorých poisťovní je k poisteniu domácnosti možné získať aj nadštandardné krytie. Chrániť sa tak možno pred škodami, ktoré vznikli:

 • nepriamym úderom blesku, prepätím
 • vodou z akvária, klimatizačného zariadenia, zo solárnych vykurovacích zariadení či vodných postelí
 • výpadkom elektrickej energie
 • atmosferickými zrážkami
 • prasknutím potrubia

Poistenie domácnosti a výška poistného

Nakoľko poistenie domácnosti predstavuje ďalšiu finančnú položku v rodinnom rozpočte, je pochopiteľné, že klienti sa zaujímajú najmä o výšku platieb poistného. Tá sa však nedá jednoznačne určiť, nakoľko závisí od viacerých faktorov:

 • región, jeho zaľudnenosť, kriminalita či opakujúce sa živelné udalosti
 • miesto bydliska, či sa jedná o malú obec alebo veľké mesto
 • poistená plocha sa posudzuje vtedy, ak sa s domácnosťou poisťuje aj nehnuteľnosť
 • ocenenie domácnosti je suma, na ktorú si chcete poistiť svoju domácnosť
 • vybavenie domácnosti býva základné, štandardné alebo nadštandardné
 • zabezpečenie domácnosti ako napríklad bezpečnostné dvere, mreže, alarm atď.
 • pripoistenia, teda čo všetko ste si dali poistiť nad základný rámec poistenia domácnosti
 • spoluúčasť je suma, ktorou sa spolupodieľate na krytí vzniknutej škody

TIP! Ak existuje pravdepodobnosť, že sa budú škody menšieho rozsahu opakovať, uzavrite poistenie domácnosti s malou spoluúčasťou. Poistné bude síce o čosi vyššie, ale oplatí sa vám to! Na druhej strane, ak je vyššia pravdepodobnosť, že dôjde k ojedinelej škode väčšieho rozsahu, uzavrite poistenie domácnosti s väčšou spoluúčasťou.

Poistenie domácnosti – zľavy a bonusy

Zľavu či bonus k uzatvorenému poisteniu domácnosti môžete získať napríklad vtedy keď:

 • poisťujete rodinný dom vo výstavbe
 • uprednostníte ročné platenie poistného
 • patríte ku mladým klientom do 40 rokov
 • zvolíte uhrádzanie poistného inkasným príkazom
 • máte v danej poisťovni uzatvorené aj ďalšie poistné zmluvy
 • máte bezškodový priebeh pri poistení domácnosti a nehnuteľnosti

Poistenie domácnosti a poistná udalosť

Mať uzatvorené poistenie domácnosti je prvým krokom k bezpečnému bývaniu. Netreba sa však spoliehať len na to. Dôležité je tiež vedieť, ako v prípade poistnej udalosti treba postupovať:

1. Volajte odbornú pomoc – požiarnikov alebo policajtov – v závislosti od udalosti.

2. Kontaktujte poisťovňu (do 15 dní od vzniku poistnej udalosti) a udalosť jej nahláste.

3. Postupujte podľa pokynov poisťovne a predložte všetky ňou požadované dokumenty.

4. Umožnite poisťovni a jej technikovi vykonať všetky požadované šetrenia a obhliadky.

5. Pri odstraňovaní škôd postupujte opatrne, aby ste nezväčšili rozsah a následky udalosti.

POZOR! Ak máte uzatvorené poistenie domácnosti, odkladajte si dokumentáciu k poisteným veciam, o to viac ak ide o predmety vyššej hodnoty. V prípade nedostačujúcej dokumentácie vám môže totiž poisťovňa skrátiť poistné plnenie alebo odmietnuť vyplatiť nedokázanú škodu! Máme pre vás aj podrobnejší návod ako postupovať pri škode na majetku.

Ak máte ďalšie otázky ohľadom poistenia domácnosti, pomôcť vám môžu naše užitočné rady. Ak potrebujete poradiť alebo si chcete poistenie domácnosti uzatvoriť, kontaktujte nás!