Poistenie nehnuteľnosti:
čo je poistené, to sa počíta!

Ideálnym spôsobom, ako chrániť svoj majetok je poistiť si ho.
Možností je pritom hneď niekoľko!
Poistenie domácnosti chráni zariadenie vášho domu a bytu.
Poistenie bytu zaručuje finančné krytie vzniknutých škôd na vašom byte.
Poistenie domu predstavuje ideálnu ochranu vášho domu pred náhodnými udalosťami.
Poistenie rekreačných budov poskytuje spoľahlivé zabezpečenie pre vami vyhľadávané miesta oddychu.

Poistenie domov a domácností v spolupráci s Netfinancie s.r.o.

Poistenie bytu: váš byt – vaše kráľovstvo!

Vlastníte byt, ktorý je súčasťou bytového domu a zvažujete, či sa vám oplatí uzatvárať aj poistenie bytu? Tak vedzte, že oplatí! Poistenie bytového domu totiž nemusí pokryť všetky škody, ktoré na vašom byte môžu vzniknúť. Uzatvorte si poistenie bytu a chráňte si, čo je vaše!

Poistenie bytu a predmet poistenia

Poistenie bytu má chrániť bytovú jednotku, ktorá slúži na bývanie (nie na podnikateľské účely). Zvyčajne sa vzťahuje aj na spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu.

Poistenie bytu možno uzatvoriť na také bytové jednotky, ktoré:

 • sú trvalo obývané,
 • sú rekreačne obývané,
 • sú vo výstavbe alebo v rekonštrukcii,
 • sa nachádzajú v mestských vilách (2 – 3 byty),
 • sa nachádzajú v bytových domoch (viac ako 3 byty).
  • Poistenie bytu sa často mylne zamieňa s poistením domácnosti. Ide však o iný druh poistenia, ktoré poskytuje finančné plnenie v prípade, že vzniknú škody na hnuteľných veciach v byte, teda na jeho zariadení. Poistenie bytu však kryje škody, ktoré vzniknú priamo na bytovej jednotke, a to konkrétne na:

   • zvislých stavebných konštrukciách ako sú obvodové steny bytu, posuvné steny či priečky (aj s ich povrchovou úpravou: stierky, tapety, obklady, štukatúra atď.)
   • vodorovných stavebných konštrukciách ako sú stropy, podlahy, balkóny a terasy (aj s ich povrchovou úpravou: podhľady, dlažby, parkety, lepené koberce, korok atď.)
   • oknách, dverách, zasklení balkónov a lodžií či zasklených priečkach atď.
   • rozvodoch vody, kúrenia, kanalizácie, el. energie, plynu, tel. linky, TV antény a pod.
   • pevne zabudovanom vybavení bytu akým sú kuchynské linky, vstavané skrine, sanitárne zariadenie kúpeľní a WC, boilery, prietokové ohrievače, elektrické a plynové kotle a rozvody etážového alebo ústredného kúrenia, radiátory atď.
   • pivniciach, garážach či garážových státiach
   • spoločných častiach domu akými sú vodorovné a zvislé nosné a deliace konštrukcie a izolácie, komíny, základy, strecha, podkrovia, povaly, pivnice, chodby, schodištia, obvodové múry mimo bytov, spoločné terasy, haly, vchody, práčovne, kotolne atď.

   POZOR! Ak máte uzatvorené poistenie bytu, no nemáte pivnicu zabezpečenú plnými dverami s riadnym zámkom, je veľmi malá pravdepodobnosť, že vám poisťovňa v prípade krádeže niečo vyplatí.

   Poistenie bytu a poistné riziká

   Keďže sa poistenie bytu zaraďuje pod poistenie nehnuteľnosti, zhodujú sa tieto typy poistenia aj v poistných rizikách, ktoré kryjú.

   Poistenie bytu sa uzatvára najčastejšie kvôli možnosti jeho vykradnutia. Poistenie bytu teda najčastejšie zahŕňa riziká krádeže a vandalizmu.

   Pri poistení bytu sa však dá poistiť aj proti prírodným živlom. K najčastejším rizikám patria:

   • požiar a dym
   • priamy a nepriamy úder blesku
   • výbuch
   • prepätie
   • víchrica
   • krupobitie
   • záplava a povodeň
   • zosuv pôdy a lavín
   • tiaž snehu
   • atmosférické zrážky
   • zemetrasenie
   • pád stromov, stožiarov a iných predmetov
   • náraz vozidla

   Často sa poistenie bytu vzťahuje aj na riziko škôd spôsobených vodou z vodovodného zariadenia či riziko náhodného rozbitia skla.

   TIP! Ak sa váš byt nachádza v blízkosti elektrárne, továrne alebo v inak rizikovom pásme, vyberte si poisťovňu, ktorá počíta poistné podľa veľkosti miest a má pre vaše mesto lacnejšiu sadzbu. Aj tu je však potrebné skontrolovať výluky z poistenia.

   Poistenie bytu a výška poistného

   Cena poistenia bytu – teda výška poistného sa platí zvyčajne raz do roka. Napriek tomu predstavuje poistenie bytu ďalšie finančné výdavky domácnosti. Je preto je logické, že sa zaujímate aj o to, koľko za poistenie bytu budete platiť.

   K faktorom, ktoré najčastejšie vplývajú na cenu poistenia bytu patria:

   • výška poistnej čiastky – suma, na ktorú je byt poistený, a ktorá bude v prípade škody vyplatená klientovi,
   • rozsah poistného krytia – šírka rizík, na ktoré sa poistenie bytu vzťahuje vrátane pripoistení a nadštandardného krytia,
   • vyšší stupeň zabezpečenia – u niektorých poisťovní je možné za vyšší stupeň zabezpečenia než je požadovaný získať nižšie poistné,
   • spôsob uzatvorenia poistenia – poistenie bytu možno uzatvoriť buď na novú alebo na časovú hodnotu,
   • zľavy, bonusy a ďalšie výhody – závisia napr. od spôsobu a frekvencie platenia poistného, od množstva uzatvorených zmlúv v danej poisťovni, od bezškodového priebehu poistenia či napríklad od toho, či má klient uzatvorené poistenie bytu s ochranou pred infláciou,
   • rizikovosť – pravdepodobnosť, že dôjde k poistnej udalosti – čím vyššie riziko, tým vyššie poistné,
   • spoluúčasť – klientov podiel na likvidácii škôd spôsobených poistnou udalosťou.

   TIP! Byt, na ktorom je vaša rodina existenčne závislá je lepšie poistiť na novú hodnotu, bez ohľadu na jeho vek či technický stav. V prípade zničenia bytu vám bude vyplatená suma umožňujúca zaobstarať nové bývanie, čím sa vyhnete krízovým životným situáciám.

   Poistenie bytu a poistná udalosť

   Ak máte uzatvorené poistenie bytu a chcete si uplatniť náhradu škody vzniknutej na vašom majetku, je nutné dodržať nasledovné kroky:

   (1.) bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť poisťovni a zabezpečiť, aby nedošlo k zmene stavu vecí pred tým, ako bude vzniknutá škoda zdokumentovaná a preskúmaná,

   (2.) umožniť likvidátorovi preskúmať príčiny a rozsah škody pre stanovenie výšky poistného plnenia (v prípade krádeže, požiaru alebo väčších škôd je obhliadka zvyčajne okamžitá, v ostatných prípadoch je termín obhliadky dohodnutý na neskôr),

   (3.) poskytnúť poisťovni všetky doklady potrebné na likvidáciu škody (nadobúdacie doklady, doklady za opravu poškodených vecí, uznesenie polície a pod.)

   Poistenie bytu a proces likvidácie škôd

   Chcete si uzatvoriť poistenie bytu, no neviete, ako presne prebieha proces likvidácie škôd? V zásade ide o opakujúci sa proces nasledovných krokov:

   • klient nahlási vznik poistnej udalosti,
   • likvidátor príde vykonať obhliadku poisteného miesta,
   • poisťovňa vykoná registráciu poistnej udalosti,
   • poisťovňa si od klienta vyžiada doklady, potrebné na likvidáciu poistnej udalosti,
   • poisťovňa vypočíta výšku poistného plnenia a uzavrie poistnú udalosť,
   • poisťovňa následne klientovi vyplatí poistné plnenie v stanovenej výške.

   Je dôležité si uvedomiť, že každé uzatvorené poistenie bytu je iné, a rovnako sa od seba odlišujú aj poistné udalosti svojim rozsahom a rýchlosťou likvidácie.

   Pomocnú ruku ohľadom tohto poistenia vám môže podať aj naša poradňa s užitočnými radami.

   TIP! Ak nie je možné, aby šetrenie skončilo do jedného mesiaca od nahlásenia poistnej udalosti, no bol preukázaný váš nárok na poistné plnenie, ako klient poisťovne máte právo písomne žiadať o primeraný preddavok!

   Ak sa chcete ohľadom poistenia bytu ešte na niečo spýtať alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás! Pomôžeme vám vybrať najvhodnejšie a najvýhodnejšie poistenie bytu!